YAPILANDIRMA

Geleceğin Biçimlendirilmesi
Projenin amacı; kurum ve kuruluşların vizyon, misyon, temel ilkeler, amaç ve hedeflerinin belirlemesini sağlayarak rekabetçi şirket stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Rekabet Gücü
 • Firmanın rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanları, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymak,
 • Odaklaşması, gelişmesi yada geri çekilmesi gereken alanları belirlemek,
 • Rakiplerin ve rakipler karşısında firmanın durumunu belirlemek
  projenin amaçlarıdır.

  Yeniden Yapılanma
 • Örgüt yapısının geliştirilmesi,
 • Geliştirilen örgüt yapısının yaşama geçirilmesine yönelik yatay/dikey örgütsel iletişimin oluşturulması; toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak katılımcı bir yöntemle bilgi sisteminin, tüm birim ve faaliyetleri kapsayacak biçimde prosedürler, görev tanımları, iş talimatları, ilgili form ve dökümantasyonların hazırlanması,
 • Kurumsal kültürün, yönetici niteliklerinin geliştirilmesi ve yönetimde etkinliğin arttırılması,
 • Yapılanma çalışmalarından kazanılan dinamizmle geleceği biçimlendirmede sektöründe özgün ve öncü stratejilerin oluşturulması
  uygulanan proje sonucunda firmanın temel kazanımlarıdır.

  Franchising Sisteminin Geliştirilmesi
 • Çalışanları, ortakları ve müşterileri mutlu, rekabetçi, sürekli gelişen ve giderek yaygınlaşan karlılığını sürekli arttıran bir franchising sistemini amaçlar.
 • Katılımcı bir anlayışla şirket vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini belirleyen şirket stratejilerini geliştirir.
 • Şirket vizyon, misyon, amaç ve hedeflerine ulaşmada sağlıklı kararların en optimum sürede alınabildiği esnek bir yapı oluşturur.
 • Franchising sistemini tüm süreçleri ve aşamaları ile standart bir biçimde yazılı hale getirir.
 • Sistemde yer alan tüm unsurlar ve aralarındaki ilişkileri yetki ve sorumluluk kargaşasına yer vermeyecek biçimde yazılı dökümanlar ile düzenler.

  Aile Yönetiminden Kurumsal Yönetime Geçiş
  Aile bireylerinin bilgi, beceri ve yaratıcılıkarını kuruma zarar vermeden şirket için kullanmalarına fırsat verebilecek kurumsal altyapının oluşturulması. Aile bireyleri arasında:
 • Çıkar çatışmalarını önlemeyi,
 • Onların yeni kurumsal yapıda görev alma süreçlerini ve koşullarını oluşturmayı,
 • Aile anayasası hazırlanmasına katkıda bulunmayı,
 • Öncelik sıralamasında "girişim" in doğru konumlandırılmasını,
  sağlamak projenin başlıca amaçlarıdır.

  Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması 
  Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için öngördüğü tüm işleri ve bu işlerin yürütülebilmesi için pozisyonun gereklerinin açık bir biçimde tanımlanması. Yapılan her işin değerinin saptanması ve nitelikli işgücünü şirkete çekerek şirketin sahip olduğu insan gücü kalitesinin arttırılması. Çalışanları motive eden, adaletli bir ücret sistemi kurulması. Ücret yönetimi kaynaklı bir çok işletme sorununun çözümüne ulaşılmasını sağlamak projenin amaçlarıdır. 


  Bütçe ve Nakit Akış Sisteminin Geliştirilmesi
  Kurum ve kurulularda yıllık hedeflere ulaşabilmek için yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin planlanması ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilecek kaynak gereksiniminin belirlenmesi, kaynakların etkin biçimde kullanımının sağlanması.